rights
üritused    fidonet    brainwave    kontakt    ©®
© 1995-2017 Tarmo Mamers. All rights reserved.

Autorite õigused on kaitstud Eesti Vabariigi autoriõiguse seaduse, teiste Eesti Vabariigi õigusaktide ning rahvusvaheliste autoriõiguse lepingute alusel.
Rights of the authors are protected by copyright and other laws of Estonian Republic and international copyright treaties.

bb.ee domeeninimega kirjeldatud ning bb.ee serveris asuvate veebilehtede ja nendel kujutatud materjalide autoriõigus kuulub Tarmo Mamersile, kui vastaval lehel või lehe osal või materjali või materjali osa juures või käesoleval autoriõigusi kirjeldaval veebilehel ei ole sätestatud teisiti. Autorid teevad kõik võimaliku, et info bb.ee veebilehtedel oleks õige ja täielik, kuid ei garanteeri seda, ning ei vastuta mingil moel selle info kasutamisest või mittekasutamisest tekkivate või tekkida võivate tagajärgede eest.

bb.ee postiloendi(te) arhiivi(desse) salvestatud elektronkirjade autoriõigus kuulub iga kirja puhul eraldi vastava kirja autorile, kelle nimi, autorimärk, varjunimi või elektronposti aadress on näidatud kirja päises FROM-real, kui seda on tehniliselt võimalik määrata. Muul juhul kohaldatakse Autoriõiguse seaduses sätestatut. bb.ee postiloendisse elektronkirja postitamisega annab kirja autor nõusoleku selle kirja salvestamiseks postiloendi arhiivi ning kasutamiseks bb.ee veebilehtedel.

bb.ee veebilehed sisaldavaid viiteid (hüperlinke) teistes serverites asuvatele veebilehtedele ja materjalidele. bb.ee veebilehtede autor(id) ei vastuta mingil moel teistes serverites asuva informatsiooni ega viidetes sisalduva informatisooni (sealhulgas reklaambanneritel asuva informatsiooni) õigsuse ega täielikkuse eest ega vastuta mingil moel selle info kasutamisest või mittekasutamisest tekkivate või tekkida võivate tagajärgede eest.

bb.ee veebilehtede ja materjalide ning neil/neis avaldatud info kasutamine ja reprodutseerimine mistahes viisil ja mahus on ilma autoriõiguse valdaja eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud, kui veebilehel või materjali juures pole märgitud teisiti. Nimetatud piirang ei kehti info automatiseeritud edastamise kohta andmesidevõrgu seadmete vahel ning info automaatiseeritud salvestamise kohta andmesidevõrgu puhverseadmetes ning info kasutamise ja reprodutseerimise kohta isiklikuks ja mitteäriliseks otstarbeks. Info kasutamisel ja reprodutseerimisel muul seadusega sätestatud juhul ja korras tuleb autoriõiguse valdaja andmete hulgas viidata ka bb.ee serverile kujul www.bb.ee või http://www.bb.ee/

Kõikidest bb.ee serveris asuva info kasutamise kohtadest ja viisidest, sealhulgas bb.ee veebilhtedele viitamisest (hüperlinkimisest), palun teatada elektronposti, kirja või faksi teel Tarmo Mamersile. Nimetatud soov ei kehti viitamisel automatiseeritud veebilehtede töötlemise süsteemide poolt.

Tarmo Mamersi ja mõnede autorite kontaktandmed on toodud kontaktide lehel.


Kaubamärgid

Fido, FidoNet ning logo "Koer disketiga" on Tom Jenningsi registreeritud kaubamärgid.
BBSummer ja BBSummeri logo ning BBWinter ja BBWinteri logo on Tarmo Mamersi registreeritud kaubamärgid.
Uninet ja Unineti logo on AS Uninet registreeritud kaubamärgid.

Kõik teised kasutatud kaubamärgid on nende omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Tehnilist

riistvara: Sun Cobalt Qube 2, MIPS
opsüsteem: NetBSD 3.1 NetBSD 3.1 (GEN_IPSEC_NO6.MP) #1: Sat Mar 17 10:36:06 EET 2007 admin@myyr:/usr/ksrc/NetBSD-3.1/sys/arch/i386/compile/GEN_IPSEC_NO6.MP
veebiserver: Apache
lisatarkvara:

Kõikides bb.ee lehtedel märgitud mailiaadressides ja hüperlinkides on @-märk asendatud ¤-ga.

© 1995-2017 Tarmo Mamers. All rights reserved.